TTGV Sanayi İşletmelerinin Temiz Üretim, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji vb. Çevreci Yatırımlarına yönelik destek programı, son başvuru tarihi: 16.03.2020

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 2020 yılı çağrısını ilan etmiştir. Desteğin amacı, Sanayi Kuruluşlarının iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştireceği, faaliyetlere geri ödemeli mali destek sağlanmasıdır.

Desteklenen öncelik alanları:

•        İklim Dostu Teknolojiler Desteği

•        Temiz Üretim Teknolojileri Desteği

•        Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler:

•    Sanayi Sicil Belgesi olan ve sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan limited veya anonim şirket niteliğine sahip firma olmak

•   Aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunmak

Destek  genel olarak “halen mevcut bulunan üretim tesislerine” yönelik olmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler de destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan yeni ürün üretilmesi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarındaki uygulamalar bu kapsamda değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Destek türü ve destek tutarı limitleri ve destekleme oranı:

•        Destek türü: Geri ödemeli faizsiz destek

Sağlanan destek projenin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 ay içerisinde ve ilk taksidi Proje Süresi’nin tamamlanmasından 6 ay sonra olmak üzere 6 ay ara ile ve 5 eşit taksitte ABD Doları olarak TTGV’ye geri ödenir.

Geri Ödemeli Destek kullandırımı sırasında güvence olarak destek tutarında Teminat Mektubu ve/veya KGF kefaleti alınır. Ayrıca Başvuru Sahibinin büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

•        Proje başına destek tutarı limitleri:

o             Üst limit: 400 bin ABD Doları

o             Alt limit: 100 bin ABD Doları

•        Destekleme oranı: Azami %50

KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı mevzuatı revize edilerek yeniden uygulama girdi!

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) Uygulama Esasları revize edilerek tekrar uygulamaya girmiştir. Destek Programının amacı, Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini desteklemek ile Orta – Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki kriterlerden en az birine uygun şekilde

Prototip çalışması tamamlanmış Teknolojik Ürün sahipleri veya Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış ve destek başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler başvurabilir.

Teknolojik Ürün sahipleri veya Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış ve destek başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler başvurabilir.

Proje süresi:

•       Azami 36 ay

 • İşletme, yatırım proje süresini 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirler. Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.

•       İşletmenin talep etmesi halinde, kurul kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 4 ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre dâhil olmak üzere yatırım projesi süresi toplam 36 ayı geçemez. •       Yatırım projesinin başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir

(İŞKUR): Engellilerin Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu, İstihdamları için gerekli Destek Teknolojileri ile İşe Adaptasyonlarına yönelik proje destek çağrısı, son başvuru tarihi: 18.12.2019

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Proje Destekleri Programı kapsamında 2020-1 çağrısına başvurular devam etmektedir. Bu programa, tüzel kişiliği olan tüm kurumlar (özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vd.) başvuru yapabilmektedir. Program, “Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları”, “Korumalı İşyerleri Desteği” ile “Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonları, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve Destek Teknolojilerinin kullanılması“ şeklinde üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu duyuru, Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonları, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve Destek Teknolojilerinin kullanılması destekleri hakkındadır. Bu başlık altındaki desteklerin amacı, Engellilerin mesleki eğitim kursları sayesinde bir meslek öğrenerek rehabilitasyonu ile sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak, Engellilerin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojilerinin temin edilmesi ve Engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlamaktır

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başvuları başladı

 Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım desteklerini uçtan uca bir sistemle kurguladıklarını ve hem üreticinin hem de alıcının aynı anda teşvik edilmesini öngören Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı çağrıya açıldı. Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan program ilk olarak makine sektörüyle başladı.

Program Ön Başvuru Bitiş Tarihi 22 Kasım 2019 Cuma’dır.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 18/10/2019

Bu çağrı kapsamında lise ve orta öğretim öğrencileri tarafından eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak kodlu, yaygın geliştirme ortamlarıyla uyumlu, aynı zamanda katma değeri ile birlikte ticari değer oluşturabilecek ürünlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Aşağıdaki başlıklarda verilen konular bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir: -Geliştirilecek olan deney setleri esnek donanım yapısına sahip ve asgari muadil başlangıç geliştirme setlerinin sahip olduğu özellikleri kapsamalıdır. Geliştirilecek olan set, ek donanımların modüler olarak üzerine eklenebildiği bir mimariye sahip olabileceği gibi temel bileşenleri içeren tek bir parça olarak da tasarlanabilir. -Proje çıktısı ürün, muadillerine göre donanımda ve/veya yazılımda farklılık ve katma değer yaratabilmelidir. -Donanımın bütün fonksiyonlarının kullanımına ilişkin detaylar ve bu fonksiyonların uygulama örnekleri kullanım kılavuzu içerisinde sunulmalıdır. – Genel amaca yönelik olabileceği gibi, özel uygulamalara yönelik (robotik, nesnelerin interneti, sağlık teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, insansız hava araçları vb.) özgün eğitim amaçlı deney setleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Çağrı Kapsamında Olmayan Konular: -Katma değeri olmayan ve piyasada yaygın olarak bulunan geliştirme kartlarından farklılık içermeyen projeler desteklenmeyecektir.

Proje Süresi Üst Sınırı: 24 ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yok

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yatırımlar ile Turizm Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2019, Pazartesi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)” kapsamında “Tarıma Dayalı Yatırımlar” 2019 yılı çağrısı ilan edilmiştir. Bu destek programının amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesidir. Başvuru yapacak Gerçek Kişi veya Şirket statüsündeki işletmelerin, Küçük veya Orta Ölçekli İşletme olması gerekmektedir. Destek programına başvurmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri bulunan İl Proje Yürütme Birimi ile görüşerek bilgi alması tavsiye edilmektedir.

Desteklenen yatırım konuları:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Program Adı2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı
PROGRAM REFERANS NOTR22/19/FDP
PROGRAMIN AMACITR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİÖncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik yatırım fikirleriÖncelik 2: Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleriÖncelik 3: Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, kamu – üniversite – sanayi işbirliği içeren yatırım fikirleri
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ1.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARIAzami Tutar                : 100.000 TLAsgari Tutar               : 50.000 TLAzami Destek Oranı  : %90Asgari Destek Oranı  : %50
PROJE SÜRESİAzami 12 Ay 
KİMLER BAŞVURABİLİR?– Kamu  Kurumları  (Valilik,  Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü,  İl  Müdürlüğü vb.)- Mahalli  İdareler  (Belediyeler,  İl/İlçe  Özel  İdaresi,  Köylere  Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)- Kamu  Kurumu  Niteliğinde  Meslek  Kuruluşu  (Odalar, orsalar, Birlikler vb.)- Üniversiteler- Kooperatif – Birlikler- Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısıson başvuru tarihi 09.09.2019

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” , “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için  ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34.000.000 TL olup,

 • Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21.000.000 TL;
 • Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7.000.000 TL,
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6.000.000 TL kaynak öngörülmüştür.

1.Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 500.000 TL
 • Azami tutar: 2.000.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazlaolamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL
 • Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazlaolamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL
 • Azami tutar: 500.000 TL

BEBKA 2019 Yılı Teknik Destek Programı 31 Ekim 2019

TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması, program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti alınması yoluyla kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

2019 Yılı Teknik Destek Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projelere destek sağlayacaktır:

 • Öncelik 1: Bölgede öne çıkan (özellikle makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi
 • Öncelik 2: Bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması
 • Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması
 • Öncelik 4: Animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi
 • Öncelik 5: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi
 • Öncelik 6: Bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Destek Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri (OSB’ler)
 • Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknoparklar ve Teknokentler)
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler)
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuru Süresi

18 Mart 2019 tarihi itibarıyla ilan edilen Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim ayları içerisinde kabul edilecektir. Programın dört dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak program bütçesinin, öngörülen program kapanış tarihinden (31 Ekim 2019) önceki bir tarihte tükenmesi durumunda, Teknik Destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur.

Destek Süresi

Her bir teknik desteğin uygulama süresi üç ay olabilecektir.

Facebook
%d blogcu bunu beğendi: