TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Proje Destek Çağrısı, son başvuru 03.05.2021

TÜBİTAK, Müşteri Kuruluşların teknolojik ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılı 1. Dönem Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısını (çağrı kodu: 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021 – 1) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında Proje çıktısının Müşteri Kuruluş veya Tedarikçi Kuruluş (Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş) tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının bir veya daha fazla sayıda Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması bulunmamakta olup tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar Araştırması ve Teknik Yapılabilirlik İncelemesinin de sunulması gerekmektedir. Desteklenen Projelerde, Tedarikçi Kuruluşun(ların) giderleri, hem TÜBİTAK hem de Müşteri Kuruluş tarafından müşterek olarak karşılanacaktır. Başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Kimler başvurabilir?
KOBİ veya Büyük Ölçekli Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçeğindeki Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaklardır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap, Müşteri Kuruluş olur.
Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.
Proje başvurusu, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş tarafından tek bir proje başvurusu halinde, ortak olarak sunulur. Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş aralarında bir İşbirliği Sözleşmesi imzalar. İşbirliği Sözleşmesinde Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş da belirtilir.
Müşteri ve Tedarikçi Kuruluşun proje çıktısını birlikte ticarileştirecek olması durumunda dahi kuruluşlardan biri ticarileşmeden sorumlu olarak belirtilir. Her biri KOBİ olmak şartı ile birden fazla Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olabilir. Bir projede birden çok Müşteri Kuruluş olamaz.
Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin bulunması zorunludur. Bu şartı sağlamayan projeler için başvuru yapılmaz. TÜBİTAK bu koşulla ilgili değerlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapar:
Tedarikçi Kuruluşta projede yürütülecek Ar-Ge çalışmaları ile teknik açıdan uyumlu bir lisans mezunu bulunması gereklidir. TÜBİTAK, proje konusuyla ilgili deneyimleri bulunan ancak farklı bir alanda lisans eğitimi almış olan çalışanların projeye uygunluğunu dikkate alabilir.
Müşteri Kuruluşta ise projede yürütülecek çalışmaların takibini, projenin yönetimini ve eş güdümünü sağlayabilmek için yeterli düzeyde uyumlu bir alanda bir lisans mezunu bulunması gereklidir.
Yukarıdaki açıklamalar yalnızca fikir vermek amaçlıdır; projenin konusuna göre uygun Lisans mezunu içere proje ekipleri oluşturulmalıdır. Müşteri Kuruluş farklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir.
Müşteri Kuruluş aynı KOBİ ile farklı projeler için başvuru yapabilir.
Bir Tedarikçi Kuruluş birden fazla projede yer alabilir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre “İlişkili Kişi” kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.Proje başvuru yapabilmek için Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş arasında ortaklık bağlantısının bulunmaması gerekmektedir.
Bir gerçek kişi ya da tüzel kişi hem Müşteri Kuruluşa, hem de Tedarikçi Kuruluşa ortak ise o iki firma Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer alamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir