TÜBİTAK, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı başvuru tarihi: 04.03.2021

TÜBİTAK, 2021 yılı 1. Dönem 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Çağrısını (1501-2021-1) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecek olup linki yer alan “Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki” projelere öncelik verilecektir. Proje önerilerinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin yer alıyor olması gerekmektedir. Bütçesi 5 milyon TL üzerinde olan projelerde Ekonomik Fizibilite Raporunun sunulması zorunludur.

Öncelikli Teknoloji Alanları: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf 

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri: Her bir öncelikli Teknoloji Alanında hangi Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS’ler) arasında yer alan projelerin destekleneceği belirtilmektedir. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS’ler) hakkında bilgi için: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/teknoloji_hazirlik_seviyeleri_ve_oncelikli_teknoloji_alanlari_ar-ge_ve_yenilik_konulari.pdf

Dikkate alınan diğer hususlar: Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

  • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
  • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
  • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
  • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi
  • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
  • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi
Proje Uygulama Süresi
Azami 36 ay Proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresi uzatılması kuruluş tarafından gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda proje destek süresi 18 ayı geçmemek üzere ve proje destek süresinin en fazla %25’i oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılır. Hesaplanan süre uzatımı tam ay değilse, %25 artış oran kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir